Bijlagen

‘Kunstmatig beademen kan levensreddend zijn, maar kan ook schade toebrengen aan de longen en ademspieren. Hiervoor bedacht ik een speciale katheter met sensoren die zeer nauwkeurig de functie van longen en ademspieren meten.’

 

Rutger Flink, PulmoTech

Overzicht stakeholderdialogen

Stakeholder Type en frequentie van dialoog Bespreekpunten in 2019
Ondernemingen in de regio Regelmatig 1-op-1 contact en op bijeenkomsten - Strategie van de onderneming
- Maatschappelijke en economische trends en de kansen die daaruit voortkomen
- Speerpunten in Noord Nederland
- Activiteiten van de NOM
Ondernemingen in het NOM portfolio Voortgangsgesprekken, aandeelhoudersvergaderingen  - Strategie van de onderneming
- (financiële) performance
- Kansen en bedreigingen
Aandeelhouders (Ministerie van EZK & Provincies) Aandeelhoudersvergadering (2x per jaar)
Regelmatig overleg op ambtelijk en bestuurlijk niveau
- Ontwikkelen nieuw meerjarenplan 2021-2024
Subsidieverstrekkers (Ministerie van EZK & Provincies) Structureel 4 tot 5 keer per jaar overleg, zeer regelmatig contact. - Jaarplan 2020
- Meerjarenplan 2021-2024
- Missiegedreven innovatiebeleid
- Voortgang projecten
Lokale overheden Regelmatig overleg met de grotere gemeenten. - Ontwikkeling binnen de gemeente
- Activiteiten van NOM
- Lopende projecten
- Kansen en bedreigingen
Werknemers Wekelijks gezamenlijk tijdens de Monday morning meeting, maandelijkse of wekelijkse teammeetings, zeer regelmatig  1-op-1 gesprekken. - Ontwikkelingen binnen de NOM
- Voortgang projecten, persoonlijke ontwikkeling.
Ondernemingsraad Maandelijks overleg -Aanstelling nieuwe directeur, arbeidsvoorwaarden, organisatieontwikkeling
Andere regionale ontwikkelingsmaatschappijen, EZK, partners InvestinHolland, NFIA Regelmatige bijeenkomsten op directieniveau en op operationeel niveau -Strategie ROM’s
- Afstemming gezamenlijke programma’s op het gebied van Business Development en Acquisitie
- Invest in Holland strategie 2020-2024
Kennisinstellingen Regelmatig overleg op bestuurlijk en operationeel niveau. - Samenwerking op strategisch niveau
- Proposities voor acquisitie
- Gezamenlijke Business Development. Projecten en programma’s
Banken en overige financiers Frequent, niet structureel contact op alle niveaus - Proposities van de NOM, delen van leads, gezamenlijk financieren

Overzicht stakeholders en bespreekpunten in 2019

Externe initatieven en partnerschappen

Wij zijn partner van diverse organisaties. Zie ook onze website.

 

Odyssey

NOM is al vanaf het begin partner van Odyssey, dat in 2017 begon als de Dutch Blockchain Hackathon. Wij zien blockchain als een interessante technologie om maatschappelijke vraagstukken op een beheersbare en transparante manier op te lossen. De hackathon zorgt ervoor dat uit de hele wereld talentvolle teams naar Groningen komen om daar aan challenges te werken. Dit zorgt er voor dat de technologie in Noord Nederland door een heel aantal (startende) ondernemingen wordt toegepast.

 

GRQ Business Netwerk

GRQ Business Netwerk is een aantal jaar geleden opgericht toen de aandeelhouders van Groningen Airport Eelde meer commitment vroegen van lokale ondernemers voor de luchthaven. Doel van het netwerk is het ondersteunen van de ambities om te komen tot meer verkeer en daarmee bij te dragen aan het behoud van de luchthaven. Wij vinden de aanwezigheid van een luchthaven van belang voor het vestigingsklimaat van de regio en hebben ons daarom bij het GRQ Business Nerwerk aangesloten.

 

Stichting Dutch Data Center Association – Dataports Groningen

De NOM is partner van Dataports Groningen omdat we de regio willen profileren als toplocatie voor datacenters in een snelgroeiend platform. Hét platform voor datacenters, dat ook internationaal in een groeiende belangstelling staat.

 

Fundright

De NOM is partner geworden van FundRight. Wij geloven in de gelijkwaardige toegang tot financiering en kansen voor alle oprichters van startups en scaleups, ongeacht hun achtergrond of geslacht. Diversiteit betekent namelijk een hoger rendement. Wij hebben daarom de ambitie dat alle startups en scaleups waar wij geld in steken (of hebben gestoken) binnen drie jaar een managementteam hebben met minimaal 35 procent vrouwen. Datzelfde percentage moet over drie jaar gelden voor de NOM zelf.

 

Samen tegen voedselverspilling
De NOM komt, samen met de andere Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen, graag in actie om voedselverspilling te verminderen. Wij doen dat met name met de inzet op precisielandbouw. Hiermee denken wij een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan het verminderen van de milieubelasting en het verbeteren van de voedselkwaliteit. 

 

Innofest
Festivals zijn de maatschappij in het klein. Er is eten, drinken, energie en onderdak nodig. En er wordt afval geproduceerd. Een living lab; de perfecte plek om innovaties te testen. Dat doet Innofest, en de NOM werkt hier graag aan mee. Vanaf de start van Innofest is gekeken hoe de NOM iets kan toevoegen. En dat kan, want vanuit de NOM worden innovatieve starters doorgestuurd naar Innofest en is een dienst of product succesvol getest op festivals? Dan kan de NOM de perfecte plek zijn om verdere ontwikkeling te financieren.

 

TCNN

Eén van de mooie partnerschappen is die tussen de NOM en TCNN. Daar waar de NOM sterk is in business/programme development is TCNN sterk in het managen van grote, complexe innovatieprojecten/programma’s voor het regionale MKB. Deze combinatie sluit goed op elkaar aan zodat de wederzijdse sterktes optimaal wordt benut. Er zijn gezamenlijke innovatieprojecten met het MKB gerealiseerd binnen de thema’s energie, agri/food, HTSM, water, logistiek en Life Sciences & Health. NOM en TCNN zijn volledig zelfstandige onafhankelijke organisaties. Wel heeft de NOM een vertegenwoordiging in het bestuur van TCNN.