GRI Content Index

GRI 102: Algemene indicatoren, 2016    
1. Organisatieprofiel    
102-1 Naam van de organisatie Voorpagina
102-2 Activiteiten, merken, producten en diensten. De NOM in één oogopslag
102-3 Locatie hoofdkantoor van de organisatie Toelichting behorende bij de geconsolideerde jaarrekening 2019
102-4 Landen waar de organisatie actief is De NOM in één oogopslag
102-5 Eigendomsstructuur en de rechtsvorm Interne organisatie
102-6 Afzetmarkten De NOM in één oogopslag
102-7 Omvang van de organisatie Interne organisatie - medewerkers
Onze resultaten
Jaarrekening
102-8 Informatie over personeelsbestand en andere medewerkers Interne organisatie - medewerkers
102-9 Beschrijving van de keten Waardecreatiemodel
102-10 Significante veranderingen voor de organisatie en de keten Verslag Raad van Commissarissen
102-11 Toelichting over de toepassing van het voorzorgsprincipe Risicomanagement en beheersing
102-12 Externe initiatieven Externe initiatieven en partnerschappen
102-13 Lidmaatschap van (branche-)verenigingen of belangenorganisaties Eurada, NVP, NLD/HIDC, AWVN/VNO-NCW, Duurzaam Noord, Club Diplomatique Fryslân en American Chamber of Commerce.
2. Strategie    
102-14 Verklaring hoogste beslissingsbevoegde Voorwoord
3. Ethiek en integriteit    
102-16 Waarden, principes en standaarden gedragsnormen Interne organisatie - Integriteit en ethiek
4. Bestuur    
102-18 Bestuursstructuur Interne organisatie
5. Stakeholder betrokkenheid    
102-40 Lijst van groepen belanghebbenden Over dit verslag - Onze stakeholders en materialiteit
Bijlage: Overzicht stakeholderdialogen
102-41 Collectieve arbeidsovereenkomsten Alle werknemers van de NOM vallen onder een CAO.
102-42 Identificeren en selecteren van belanghebbenden Over dit verslag - Onze stakeholders en materialiteit
102-43 Benadering voor het betrekken van belanghebbenden Over dit verslag - Onze stakeholders en materialiteit
102-44 Voornaamste onderwerpen en vraagstukken Bijlage: Overzicht stakeholderdialogen
6. Wijze van rapporteren    
102-45 Deelnemingen in de geconsolideerde jaarrekening Over dit verslag - Verslaggevingsbeleid
102-46 Bepaling van inhoud en afbakening van het verslag Over dit verslag
102-47 Lijst van materiële aspecten Over dit verslag - Onze stakeholders en materialiteit
102-48 Herformuleren van eerder verstrekte informatie Niet van toepassing
102-49 Veranderingen in verslaglegging Over dit verslag - Onze stakeholders en materialiteit
102-50 Rapportageperiode Over dit verslag - Verslaggevingsbeleid
102-51 Datum van meest recente verslag Over dit verslag - Verslaggevingsbeleid
102-52 Verslaggevingscyclus Over dit verslag - Verslaggevingsbeleid
102-53 Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan Contact
Persinformatie
102-54 Claims omtrent het rapporteren in overeenstemming met de GRI Standards GRI Standards: Core optie
102-55 GRI Inhoudsopgave GRI Content Index
102-56 Externe assurance Over dit verslag - Verslaggevingsbeleid
7. Materiële onderwerpen    
Economische groei Managementbenadering Onze stakeholders en materialiteit
  Indicator: Totaalvolume van financiering Onze resultaten
  Indicator: Succesvolle innovatieprojecten Onze resultaten
Risicobereidheid & inclusieve financiering Managementbenadering Onze stakeholders en materialiteit
  Indicator: Aantal gefinancierde ondernemingen Onze resultaten
Klantvraag centraal Managementbenadering Onze stakeholders en materialiteit
  Voor dit materiële onderwerp is geen indicator geformuleerd.  
Sociale impact Managementbenadering Onze stakeholders en materialiteit
  Indicator: Nieuwe en behouden arbeidsplaatsen Onze resultaten