Interne organisatie

Onder leiding van Anton wordt in Leeuwarden de elektrische Carver geassembleerd. Een ultrasmal stadsvoertuig dat de voordelen van een auto en een scooter verenigt.

Anton Rosier, Carver

Operationele structuur

De N.V. NOM heeft vijf 100% dochterondernemingen. Dit zijn het Venture Kapitaalfonds III B.V., B.V. Drentse Participatie Maatschappij en Participatiemaatschappij Ondernemend Groningen B.V. die, evenals de NOM, voorzien in risicodragend kapitaal. De andere dochterondernemingen zijn het InnovatieFonds Noord-Nederland B.V (IFNN) en A&RDF B.V. die in 2018 is opgericht en ten dienste staat aan de ontwikkeling van verbindingen tussen Groningen Airport Eelde en andere luchthavens. 

Het Venture Kapitaalfonds III B.V. is medegefinancierd met Europese fondsen en daarmee gebonden aan Europese regelgeving. De investeringen van B.V. Drentse Participatie Maatschappij en Participatiemaatschappij Ondernemend Groningen B.V. zijn provincie gebonden. De N.V. NOM is de enige aandeelhouder van het IFNN en A&RDF B.V. De volledige beslissingsbevoegdheid rondom het benoemen van de directie e.d. ligt echter bij de financiers van het InnovatieFonds Noord-Nederland (aandeelhouders N.V. NOM). De financiële cijfers van het IFNN en A&RDF B.V. worden niet geconsolideerd in de financiële cijfers van de N.V. NOM. Alle dochterondernemingen van de N.V. NOM hebben geen personeel in dienst.

Om risicodragend kapitaal te kunnen financieren is door de aandeelhouders kapitaal ingebracht. De aandeelhouders stellen als eis aan dat de koopkracht van het door hen beschikbaar gestelde vermogen in stand blijft. Dat wil zeggen dat de NOM na aftrek van haar kosten in vijfjarig perspectief een rendement boekt dat tenminste gelijk is aan het inflatiepercentage (doelvermogen). Het beschikbaar gestelde vermogen verhoogd met de inflatiecorrectie en minus dividenduitkeringen wordt aangemerkt als doelvermogen. De NOM ontvangt subsidies en bijdragen van de drie Noordelijke provincies, het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat en verschillende gemeenten uit de regio voor het ontwikkelings- en acquisitieactiviteiten

Bestuur

Het bestuur van de NOM wordt statutair uitgeoefend door de directeur die de vennootschap in rechte vertegenwoordigt. De directeur conformeert zich volledig aan het principe ter zake van haar verantwoordelijkheid en verantwoordingsplicht voor het naleven van wet- en regelgeving, het beheersen van risico’s en de geïdentificeerde materiële onderwerpen. Aan de daarop betrekking hebbende best practice bepalingen wordt voldaan.

Het bestuur bestaat uit Dina Boonstra en Geert Buiter. Hieronder zijn kort hun profielen weergegeven:

Dina Boonstra (1959)

  • Functie: Algemeen Directeur (per 1 september 2019); is verantwoordelijk voor het algemeen management van de organisatie.
  • Nationaliteit: Nederlandse
  • BestuursfunctiesLid Raad van Toezicht Hanzehogeschool

Geert Buiter (1962)

  • Functie: Plaatsvervangend directeur en Manager Financieringen (per 1 september 2009); geeft leiding aan de afdeling Finance. Bij afwezigheid van de directeur zijn de verantwoordelijkheden/ bevoegdheden gedelegeerd.
  • Nationaliteit: Nederlandse
  • Bestuursfuncties: Lid Raad van Toezicht Alfa-college, Groningen/Hoogeveen/Hardenberg, Lid Raad van Commissarissen Nedmag Holding BV, Veendam, Voorzitter Stichting Assagioli Haren, Voorzitter Stichting Vrienden van het Behouden Huys, Haren.

 

Organisatiestructuur

De NOM bestaat uit de afdelingen Finance, Fonds Support Noord, Business Development en Foreign Direct Investment en Flinc, die ondersteund worden door Algemene Zaken, Administratie & Financiën en Communicatie. Ons organogram is hieronder weergegeven.

Medewerkers

Voor een kennisintensieve organisatie als de NOM zijn de medewerkers ons belangrijkste ‘kapitaal’. Daarom investeren we graag in de ontwikkeling van onze medewerkers. Medewerkers zijn trots op de NOM en wat de NOM doet als organisatie in Noord-Nederland en doen graag net dat stapje extra om het Noordelijke MKB verder te brengen in hun ambities. Vrijheid en eigen verantwoordelijkheid en weten waar we het voor doen zijn daarbij belangrijke waarden voor onze medewerkers. Als organisatie zijn we gegroeid: het aantal medewerkers is de laatste vijf jaar met ruim 20% toegenomen, mede dankzij onze activiteiten op het gebied van fondsbeheer.

  2017 2018 2019
Aantal medewerkers ultimo 48 52 53
Gemiddeld aantal medewerkers 46,5 50 52,5
Gemiddeld aantal medewerkers met een vast contract 38 43 47,5
Gemiddeld aantal FTE 42,9 45,7 48,9

Medezeggenschap en betrokkenheid

In 2018 is, rekeninghoudend met de groei van onze onderneming, een Ondernemingsraad (OR) geïnstalleerd, die bestaat uit vijf mensen. In 2019 heeft de OR het eerste volledige jaar gedraaid, waarin negen keer is vergaderd, acht keer was de directeur daarbij aanwezig. Belangrijkste onderwerp in 2019 was de vacature voor een nieuwe bestuurder. Daarnaast heeft de OR gezamenlijk een training gevolgd om als startende OR goed op de hoogte te zijn wat er van de OR en haar leden wordt verwacht; op welke wijze deze georganiseerd dient te worden en wat de rechten en plichten zijn. Verder zijn de financiële kwartaalrapportages besproken en heeft de directeur de OR geïnformeerd over relevante ontwikkelingen.

Elke maandagochtend wordt daarnaast de week gestart met een ‘Monday morning meeting’. Tijdens deze informele bijeenkomsten is er voor iedereen de gelegenheid om werkgerelateerde onderwerpen te bespreken met collega’s. Inmiddels is dit uitgegroeid tot een standaard begin van de week, en draagt het bij aan onderlinge informatie-uitwisseling, teambuilding en betrokkenheid van collega’s bij actuele ontwikkelingen en uitdagingen.  

Diversiteit in onze organisatie

Als NOM streven we naar een diverse samenstelling van de organisatie. Als partner van FundRight, streven we ook diversiteit na van de managementteams van onze huidige en toekomstige portfoliobedrijven. Onze doelstelling is om binnen drie jaar deze managementteams voor 35% uit vrouwen te laten bestaan. Dit percentage streven we ook na onze eigen organisatie. In de gehele organisatie is deze verhouding 62% man versus 38% vrouw.

Ontwikkeling van team en individu

In 2018 zijn we gestart met een traject om de competenties en drijfveren van medewerkers inzichtelijk te krijgen. Alle medewerkers hebben deelgenomen aan een meting die dit in kaart brengt en iedereen heeft een persoonlijke toelichting hierbij gekregen. Het draagt bij aan de individuele ontwikkeling van onze medewerkers en het ondersteunt teams om beter samen te werken doordat het inzicht en begrip voor elkaars onderlinge drijfveren toeneemt. In 2019 is bij de aanstelling van nieuwe medewerkers deze tool ook als ondersteuning gebruikt om nog beter een goede match te kunnen maken tussen de nieuwe medewerker en het team. De eerste ervaringen hiermee zijn positief.

Opleiding en scholing

Medewerkers hebben een persoonlijk opleidingsbudget van 4% van de loonsom om trainingen en cursussen te volgen. In 2019 heeft ongeveer de helft van alle medewerkers een training gevolgd, het merendeel van de trainingen betrof het verder vergroten van financiële kennis. Daarnaast zijn ook cursussen gevolgd op het gebied van persoonlijke effectiviteit.

  2017 2018 2019
Aantal medewerkers 23 24 27
Aantal trainingsdagen 185 194 132
Opleidingskosten (gemiddeld per FTE) 2.028 1.444 1.905

In een gezamenlijke actie vanuit HR is met de andere regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) afgelopen jaar een gezamenlijke training georganiseerd voor investment managers. Naast de inhoudelijke kennisontwikkeling, zorgde deze gezamenlijke training voor meer synergie en verbinding tussen de verschillende ontwikkelingsmaatschappijen. Ook heeft een groep van tien medewerkers een communicatietraining gevolgd, en heeft één van onze junior investment managers deelgenomen aan een inhouse training bij de regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NL. Ook hierbij zien we de waarde die het ‘kijkje in de keuken’ bij de andere ontwikkelingsmaatschappijen oplevert.

Loopbaanontwikkeling

Onze jaarlijkse personele gesprekscyclus bestaat uit twee onderdelen. Halverwege het jaar wordt tijdens het functioneringsgesprek besproken wat de persoonlijke ambities, te ontwikkelen competenties en bijbehorende prestaties en randvoorwaarden, zoals begeleiding ‘on the job’ en het volgen van opleidingen van de medewerker zijn. Aan het eind van het jaar volgt dan het beoordelingsgesprek. De beloning is op een voor de medewerker inzichtelijke manier aan deze beoordeling gekoppeld. Ook leggen we tijdens dit gesprek individuele afspraken voor het komende jaar vast.

In 2019 is deze werkmethode geëvalueerd en in overleg met de OR besloten deze cyclus in 2020 voort te zetten.

Welzijn en gezondheid

Het welzijn en de gezondheid van onze medewerkers monitoren we gedurende het jaar via ziekteverzuimcijfers. In 2019 lag het ziekteverzuimpercentage, net als in de afgelopen jaren, met 0,8% ruim onder het landelijk gemiddelde van 4,0%. Ook was er geen langdurig verzuim.

 

Integriteit en ethiek

De NOM streeft integriteit en ethisch handelen na in alle activiteiten die we ondernemen. Dit hebben we vastgelegd in onze gedragscode, en we stimuleren een open en eerlijke cultuur binnen de organisatie.

Gedragscode

In de arbeidsvoorwaardenregeling van de NOM is een gedragscode opgenomen waarin richtlijnen rondom omgangsvormen, het gebruik van social media en van pc’s, laptops en telefoons is vastgelegd. Daarnaast is een klokkenluidersregeling opgenomen en een klachtenregeling voor klachten binnen de hiërarchische lijn. Bij indiensttreding ontvangen werknemers de arbeidsvoorwaardenregeling. Deze is ook beschikbaar op het intranet.