Onze blik op de toekomst

‘Inmiddels varen een paar van onze schepen permanent in de Golfregio. Het is best bijzonder dat zo’n wereldwijd opererend bedrijf ‘gewoon’ in Groningen zit.’

Patrick Défilet, Geo Plus

Missie & visie

De NOM heeft als missie om bij te dragen aan de ontwikkeling van de economie in Noord-Nederland. Dit doen we door ondernemingen vooruit te helpen bij ontwikkelingen die ze maken en de uitdagingen die ze tegenkomen. Ook ondersteunen we overheden en kennisinstellingen die daaraan kunnen bijdragen.

Het is onze overtuiging dat we, door in te zetten op ondernemerschap, maximaal bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken en het versterken van de economische structuur in Noord-Nederland. Dit doen we vanuit onze expertise op het gebied van investeren en financieren, innoveren en ontwikkelen, verbinden en netwerken.

We richten onze dienstverlening op ondernemingen die willen groeien, innovatief zijn, en een significante toegevoegde waarde leveren aan de economie in Noord-Nederland. Dit laatste betekent bijvoorbeeld dat ze belangrijk zijn in een keten of ecosysteem, of omzet buiten de regio genereren.

Strategie

Naar een nieuw meerjarenplan in 2020

De NOM is actief in een wereld die in snel tempo verandert. Op wereldwijde schaal hebben we onder andere te maken met klimaatverandering en grondstoffenschaarste. Op nationaal niveau heeft Nederland het nieuwe missiegedreven innovatiebeleid, in 2018 gepresenteerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, omarmd. De ambitie is om oplossingen te ontwikkelen voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen. De gekozen thema’s zijn:

 • energie en klimaatverandering
 • water, landbouw en voedsel
 • gezondheid en zorg
 • veiligheid

In dit nieuwe innovatiebeleid, dat het Topsectorenbeleid opvolgt, staan niet de negen kansrijke sectoren in Nederland centraal, maar deze vier maatschappelijke uitdagingen en 25 bijhorende missies. Daarnaast zijn ook sleuteltechnologieën en ‘verdienvermogen’ belangrijke thema’s. In Noord-Nederland kunnen we op de meeste van deze thema’s een relevante bijdrage leveren.

Door middel van een meerjarenplan bepalen we hoe we optimaal in kunnen zetten op kansrijke sectoren en ontwikkelingen. In 2020 gaan we aan de slag met de ontwikkeling van ons nieuwe meerjarenplan, waarbij we inzetten op ‘transitie-thema’s’.  

In dit jaarverslag rapporteren we, net als voorgaande jaren, over de investeringen gedaan in de voor Noord-Nederland kansrijke sectoren, die grotendeels overeenkomen met de Topsectoren:

 • Watertechnologie
 • Life-Sciences
 • Agri & Food
 • Biobased materials & groene chemie
 • Big-data / IT
 • High Tech Systems & Materials (HTSM)
 • Offshore Windenergie

Trends & ontwikkelingen

Verduurzaming

In toenemende mate is duurzaamheid een intrinsiek onderdeel van de bedrijfsactiviteiten bij de bedrijven in ons portfolio. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om procesefficiëntie of het duurzamer maken van het wagenpark door inzet van elektrische auto’s. Het wordt ook steeds vaker doorgetrokken richting het inkoopbeleid. Ondernemers zijn zich steeds meer bewust van de positieve impact die ze kunnen creëren in de keten: waar komen producten vandaan, hoe zijn ze geproduceerd, en onder welke omstandigheden? Vooral bij productiebedrijven staat duurzaamheid daarom hoog op de agenda. Waar dit voorheen met name gold voor grote (internationale) bedrijven, zien we de bewustwording rondom duurzaam ondernemen nu ook bij het MKB in rap tempo toenemen.

Vergroening van de chemie

Naast ambities op het gebied van duurzame bedrijfsvoering, zijn veel ondernemers vanuit de kern van hun bedrijf bezig met maatschappelijke impact. Dit zien we vooral in vergroening van de chemie. De chemische industrie in Noord-Nederland is ambitieus en beoogt een voortrekkersrol in het vergroten van kennis en expertise op dit gebied.

In de regio Emmen is veel bedrijvigheid rondom bioplastics en biobased materialen. Ook in de Eemshaven, Delfzijl en Groningen ligt de focus op groene chemie. Innovaties op dit gebied dragen niet alleen bij aan de ontwikkeling van de Noord-Nederlandse economie maar spelen ook een belangrijke rol in de grondstoffen- en energietransitie.

Eén van de grootste projecten op het gebied van biobased en groene chemie is Chemport Europe. Dit project draait om het inzetten van biomassa als grondstof voor de chemische industrie, een ecosysteem voor groene chemie. De NOM is hierbij een regionaal verbindende factor.

Internationale verbindingen

Voor het vestigingsklimaat van een regio is het van groot belang dat de verbindingen met de rest van het land en ook internationaal goed zijn. De Lelylijn, een nieuwe, snelle treinverbinding tussen Noord Nederland en Amsterdam, doorgetrokken naar Scandinavië, is daarmee van groot belang. Dit wordt ook onderschreven door een club van 5 grote steden: Amsterdam, Hamburg, Kopenhagen, Stockholm en Helsinki, die zich gezamenlijk Big 5 noemen. Voor de Randstad zijn er twee belangen: vermindering van de druk op onder andere de woningmarkt en verlaging van het aantal korte vluchten op Schiphol. Belang voor Noord Nederland is een snelle verbinding met een grote luchthaven en de vergroting van de aantrekkelijkheid als woon-, werk- en vestigingslocatie.

Digitalisering en dataveiligheid

De relevantie van digitalisering in combinatie met dataveiligheid valt niet meer te ontkennen. Digitale technologieën zorgen er voor dat nieuwe producten snel, flexibel, foutloos en efficiënt ontwikkeld en gedistribueerd kunnen worden. En deze digitaliseringsmogelijkheden hebben behoorlijke impact op de maakindustrie. Vandaar dat het Noorden al jaren flink inzet op de ontwikkeling van Smart Industry, zoals de verregaande digitalisering van apparaten, productiemiddelen en organisaties wordt genoemd.

Om de kansen te benutten zijn in de afgelopen jaren verschillende ‘fieldlabs’ opgericht, praktijkomgevingen waarin bedrijven en onderwijs en onderzoeksinstellingen samen kunnen experimenteren met nieuwe technologieën. Programma’s als Region of Smart Factories (RoSF) met focus op de ‘fabriek van de toekomst’, Smart Farming en ook projecten in de watertechnologie, hebben als basis het verzamelen, verwerken en gebruiken van Big Data en kunstmatige intelligentie.

Als ontwikkelingsmaatschappij willen we bijdragen aan de ontwikkeling, kennis en impact van deze sectoren om zo bij te dragen aan een duurzame samenleving.

Waardecreatiemodel

Ons waardecreatiemodel maakt inzichtelijk hoe wij waarde creëren voor Noord-Nederland:

1
2
3
4

We focusen op de kansrijke sectoren watertechnologie, life sciences & health, agrifood, biobased chemie, ICT en high tech systemen & materialen.

Meer informatie ›

We zijn betrokken bij clusterorganisaties die bezig zijn met innovaties voor maatschappelijke vraagstukken. Voorbeelden zijn fieldlabs Region of Smart Factories (RoSF) en Technologies Added, die werken aan slimme productieprocessen voor de High Tech maakindustrie. Of de WaterAlliance, waarin door overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen gewerkt wordt aan innovatieve en duurzame watertechnologie.

Meer informatie ›

7 bedrijven kozen Noord-Nederland als vestigingslocatie met 260 nieuwe arbeidsplaatsen als gevolg. Innovatieve startups creëerden ook nog eens 145 banen.

Meer informatie ›

Een mooi voorbeeld is KNN Cellulose die zich richt op hergebruik van cellulose uit afvalstromen, zoals melkverpakkingen en pizzadozen.


Onze bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

We dragen met onze activiteiten bij aan de Sustainable Development Goals (duurzame ontwikkelingsdoelstellingen) van de Verenigde Naties. Dit zijn zeventien ambitieuze doelen, ondertekend door 193 landen. Een mondiale agenda om een eind te maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. We hebben een directe invloed op SDG 8 - Waardig werk en economische groei, SDG 9 - Industrie, innovatie en infrastructuur en SDG 12 - Verantwoorde consumptie en productie. Via onze projecten en participaties oefenen we ook indirect invloed uit, op andere SDG 6 - Schoon water en sanitair en SDG 7 - Duurzame en betaalbare energie. 

In dit verslag presenteren wij verschillende voorbeelden van bedrijven en projecten waarbij we betrokken zijn. Deze hebben we gelabeld met de bijpassende SDG.