Over dit verslag

Hassan werkt in de ruimte van de InnovatieHub bij Nedmag aan isolatiepanelen gemaakt van hennepvezels, verlijmd met bio-afbreekbare lijm van Avebe en brandwerend gemaakt met een product van magnesiumzout.

 

Hassan Al-Mala, InnovatieHub Oost-Groningen (links)

Verslaggevingsbeleid

Verslaggevingsbeleid en -richtlijnen

Door te rapporteren volgens de GRI Standards (optie: Core) brengen we in het jaarverslag focus aan en rapporteren we allen over onderwerpen die voor interne en externe stakeholders van belang zijn. Het is onze ambitie om onze verslaggeving continu verder te ontwikkelen, waarbij wij duidelijk onze bredere maatschappelijke impact willen laten zien.

Onze verslaggeving wordt extern gewaardeerd. Zo beoordeelt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ons verslag via de Transparantiebenchmark.

Afbakening van dit verslag

Bij het bepalen van de inhoud en de afbakening van het verslag hebben we ons gebaseerd op de informatiebehoeftes van onze stakeholders via een materialiteitsanalyse. Het jaarverslag heeft betrekking op de activiteiten van de NOM en de door de NOM beheerde fondsen. Het verslag gaat echter niet in op beleid en resultaten van onze participaties. Dit betreffen altijd minderheidsbelangen, waardoor we beperkt invloed hebben. Niet-financiële data ten aanzien van acquisities en desinvesteringen zijn daarom niet opgenomen in het verslag.

Het jaarverslag wordt jaarlijks opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode van een kalenderjaar. De publicatiedatum van dit verslag is 10 april 2020. Het vorige verslag is op 26 april 2019 gepubliceerd en had betrekking op kalenderjaar 2018.

Dataverzameling en consolidatie

De gegevens voor het verslag worden centraal verzameld en geconsolideerd. Binnen iedere afdeling is een coördinator aangewezen voor het verzamelen en consolideren van de relevante data voor de waarde die we in Noord-Nederland realiseren. Het valideren van data gebeurt op basis van vergelijking met data van voorgaande jaren en toetsing aan de definities. De eindverantwoordelijkheid ligt ook hiervoor bij de directeur. De directeur legt over de data verantwoording af aan de RvC en tijdens de AVA.

Hieronder zijn voor de belangrijkste niet-financiële prestatie-indicatoren de definities gepresenteerd:

  • De prestatie-indicator investeringen (financieringen) wordt bepaald op basis van de feitelijke uitstroom van middelen. Maandelijks wordt over het investeringsniveau gerapporteerd door de afdeling Finance in samenwerking met FSN en per kwartaal wordt dit afgestemd met de administratie.
  • De prestatie-indicatoren investeringen en gecreëerde arbeidsplaatsen in de regio worden bepaald aan de hand van opgaven door de portfoliobedrijven en confirmation letters van de betreffende ondernemingen. Daarmee verklaren de bedrijven dat zij onder andere door samenwerking met de NOM in de regio hebben geïnvesteerd en arbeidsplaatsen hebben gecreëerd. Er wordt uitgegaan van een tijdspanne van drie jaar. De data worden gedurende het boekjaar verzameld. Prestaties die niet verifieerbaar zijn of waarvan geen confirmation letters zijn ontvangen worden niet meegenomen in de resultaten van dit jaar, maar zullen worden toegevoegd in het volgende jaarverslag.
  • De prestatie-indicator behouden arbeidsplaatsen wordt berekend kijkend naar arbeidsplaatsen die zijn behouden bij bedrijven in de regio, door samenwerking met onder andere de NOM. Dit wordt vastgesteld op basis van confirmation letters van de betreffende bedrijven.
  • De prestatie-indicator Investeringen in innovatie geeft inzicht in de totale projectkosten van gefinancierde projecten en is gebaseerd op projectvoorstellen, subsidiebeschikkingen of confirmation letters van betrokken partijen. De data worden na afloop van het boekjaar verzameld.

De dataverzameling met betrekking tot de andere niet-financiële aspecten (zoals met betrekking tot HR) waarover gerapporteerd wordt, vindt jaarlijks na afloop van het boekjaar plaats.

Verificatie niet-financiële informatie

De niet-financiële resultaten worden gedurende het jaar door de intern aangewezen functionarissen gemonitord en bijgehouden. Deze data zijn vooralsnog geen onderdeel van externe verificatie en de NOM heeft zich nog geen doel gesteld om dit in de komende verslaggevingsperiodes te laten doen.

Verantwoordelijkheid voor verslaggevingsproces

Het jaarverslag en de jaarrekening worden opgesteld onder de directe verantwoordelijkheid van de directeur. De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat de directeur deze verantwoordelijkheid naar behoren vervult. De door de AvA benoemde onafhankelijke accountant brengt verslag uit aan de Raad van Commissarissen. Dit verslag wordt in aanwezigheid van de accountant besproken met de voltallige Raad van Commissarissen. De externe accountant is aanwezig bij de jaarlijkse AvA zodat deze door de aandeelhouders rechtstreeks kan worden bevraagd. Er is geen interne auditor. De controller en de externe accountant hebben rechtstreeks toegang tot elkaar, evenals de controller en de leden van de RvC.

Onze stakeholders en materialiteit

Onze stakeholders

Om onze missie zo goed mogelijk te verwezenlijken houden we nauw contact met onze stakeholders. Dit zijn partijen die deel uitmaken van de waardeketen van de NOM en op wie de activiteiten van de NOM van invloed zijn. Hiertoe rekenen wij onze aandeelhouders en subsidieverstrekkers, lokale overheden en overheden als opdrachtgever, ondernemingen in de regio, werknemers, leveranciers, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en burgers in de regio.

De directeur en het management zijn in wisselende samenstelling gesprekspartner in de formele en informele overleggen met aandeelhouders, subsidieverstrekkers en lokale overheden. Met deze stakeholders zijn we ook in gesprek met betrekking tot ons meerjarenplan en hoe we op lange termijn waarde kunnen blijven creëren in de regio. Daarnaast zijn zij regelmatig in gesprek met werknemers, ondernemingen in de regio en de kennisinstellingen.

Een overzicht van de in 2019 met stakeholders besproken onderwerpen is te vinden in de bijlage.

Materialiteit

Regelmatig voeren we een zogenaamde materialiteitsanalyse uit. Daarbij vragen wij onze stakeholders om aan te geven aan welke onderwerpen wij als NOM het meest aandacht moeten besteden. In 2017 hebben wij deze uitgebreide analyse gedaan en dit is ook waardevolle input voor onze jaar- en meerjarenplannen. Daarom is ook de directie bij dit proces betrokken geweest en heeft de materiële onderwerpen gevalideerd.

De resultaten uit de 2017 analyse zijn nog steeds relevant. Wel is de bewoording van de onderwerpen voor dit jaarverslag aangepast. Zo is het meest materiële onderwerp ‘economische groei’ een samenvoeging van drie onderwerpen uit het eerdere model (Economische groei via investeringen; economische groei via acquisitie; economische groei via innovatie). Daarnaast is ‘risicobereidheid & inclusieve financiering’ een samenvoeging van de afzonderlijke onderwerpen risicobereidheid en inclusieve financiering (). Het eerdere onderwerp ‘sociale waarde van onze producten en diensten’ is veranderd in ‘sociale impact’ om meer aan te sluiten op onze huidige strategie. De definities van alle onderwerpen zijn hetzelfde gebleven, waardoor de eerder gegeven input van stakeholders nog steeds accuraat is.  

Materialiteitsmatrix Materialiteitsmatrix

Over de meeste materiële thema’s rapporteren we jaarlijks onze resultaten en doelstellingen. De definities van de thema’s en de reikwijdte van de impact staat in de tabel hieronder beschreven.

Hoe wij sturen op onze materiële thema's

De onderwerpen rechtsboven in de matrix komen uitgebreid aan bod in dit jaarverslag. Hieronder geven we per onderwerp een toelichting wat het onderwerp voor de NOM betekent en hoe we hier op sturen.

Economische groei

De NOM heeft als primaire functie het versterken van de economische groei- en innovatiekracht van Noord-Nederland. Namens de aandeelhouders (het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân) heeft de NOM de afgelopen decennia deze taak uitgevoerd. Door in te zetten op financieringen, acquisitie, behoud en ontwikkeling voert de NOM haar functie zo effectief mogelijk uit en creëert daarmee duurzame economische waarde voor stakeholders en de maatschappij. Uiteraard doen we met het realiseren van toenemende bedrijvigheid indirect ook een groter beroep op grond- en hulpstoffen. Door onze activiteiten neemt de ruimte- en energiebeslag bijvoorbeeld toe doordat meer bedrijven actief zullen zijn. Door in te zetten op economische groei- en innovatiekracht met betrekking tot maatschappelijke thema’s streven we ernaar een netto positieve impact te hebben op de maatschappij. 

Risicobereidheid & inclusieve financiering

De NOM is een risicofinancier. Dat betekent dat we bijvoorbeeld kapitaal lenen aan ondernemers die nog geen bewezen track-record hebben, of een innovatie hebben ontwikkeld waarvan nog niet zeker is of deze rendeert. We vinden het belangrijk om ondernemers kansen te bieden. Kansen die ze bij andere financiers minder snel zouden krijgen. Het is daarom van groot belang voor de NOM om duidelijk te bepalen welke risico’s wij kunnen en durven nemen. De impact van onze risicobereidheid ligt voor een deel bij de ondernemer, maar grotendeels bij ons. Daarom beheersen wij dagelijks onze financiële risico’s door portfoliomanagement. Wij investeren met het oog op revolverendheid en onze aandeelhouders verwachten een bepaald rendement. 

Klantvraag centraal

We stellen de vraag van de ondernemers centraal in onze dienstverlening en gaan hierbij verder dan het verstrekken van financieringen. We proberen onze impact zo groot mogelijk te maken door de klantvraag te begrijpen en actief mee te denken met de ondernemers. Samenwerking en betrokkenheid van onze medewerkers is uiterst belangrijk. We zien op dat vlak een steeds hechtere samenwerking over de grenzen van het eigen domein heen. Daarnaast hebben we hier organisatorisch vorm aan gegeven door te starten met financieringsadvies via Flinc.

Sociale impact

De bijdrage die de NOM levert aan de maatschappij hangt samen met onze sociaaleconomische doelstelling. Via het uitvoeren van de kernprocessen financiering, acquisitie en behoud en innovatie, wordt een positieve maatschappelijke ontwikkeling nagestreefd voor de regio. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de indicatoren gecreëerde/behouden arbeidsplaatsen, investeringen en investeringen in innovatie.